Bookmark and Share

Pravidla SMHL

Vydané dňa 15. 06. 2006 (5399 x prečítané)

Protože redakční práce je na jednoho až moc, s Ofků jsme se domluvili na spolupráci, tak se snažím o první počin a tím by měly být pravidla ligy.


SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA

 

PRAVIDLA


 

 1. SMHL je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v roku, v kategórii muži v prípade prihlásenia aspoň šiestich ženských družstiev aj v kategórii ženy. Prihlásiť sa môže ktorékoľvek družstvo zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré zaplatí štartovné 1000,-Sk v kategórii muži aj  ženy, najneskôr však pred konaním tretieho kola ročného seriálu SMHL. Družstvá, ktorých súťaž je zaradená do seriálu SMHL, sú povinné stanovený poplatok uhradiť najneskôr do konca prvého kola. V SMHL sa súťaží sa o putovný pohár SMHL, poháre na prvom až treťom mieste, finančné odmeny v kategórii muži – 1.až 6.miesto a kategórii ženy – 1.až 3. miesto v konečnom poradí. Výšku odmeny určí každoročne výbor SMHL.

 2. Výbor SMHL je najvyšším orgánom ligy, päť členov a jeho zloženie bude schválené na prvom stretnutí v roku, pred začiatkom sezóny. Volebné obdobie zvoleného výboru je tri roky. Pri schvaľovaní výboru vo volebnom roku sa členmi automaticky stávajú velitelia, alebo poverení vedúci zborov, ktoré sa v predchádzajúcom ročníku umiestnili na 1.-3.mieste v konečnom poradí SMHL v kategórii muži. O ďalších dvoch členoch výboru hlasujú velitelia zborov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúceho ročníka SMHL. Pred konaním každého kola si musí výbor SMHL zvoliť delegáta, ktorý pred začiatkom súťaže skontroluje pripravenosť trate a dodržanie pravidiel SMHL. Výbor SMHL má právo vyžadovať od poriadateľa súťaže dodržanie pravidiel SMHL pred začiatkom súťaže. V prípade nedodržania pravidiel sa súťaž stáva neregulárnou, o čom rozhodne výbor SMHL.Za konečné a právoplatné rozhodnutie musia hlasovať minimálne traja členovia výboru. Výsledky takejto súťaže sa do konečného poradia SMHL nezapočítavajú.

 3. Z jednotlivých súťaží získa družstvo body na základe lepšieho umiestnenia. Víťazom ročníka sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov o lepšom umiestnení družstva rozhoduje vyšší počet získaných prvých miest v jednotlivých kolách prípadne druhých, tretích .... miest. Zo všetkých súťaží sa do celkového hodnotenia nezapočítavajú dva najhoršie výsledky, ktoré dosiahlo družstvo v kategórii muži a štyri najhoršie výsledky v kategórii ženy

 4.  Z jedného zboru sa do súťaže môže prihlásiť len jedno družstvo v kategórii muži a jedno kategórii ženy. Pokiaľ však nastúpia v ktoromkoľvek kole dve družstvá z jedného zboru, musí veliteľ družstva nahlásiť členom výboru SMHL, ktoré družstvo bude bodovo hodnotené a zabezpečí jeho označenie na výsledkovej tabuli poznámkou: SMHL, najneskôr však pred štartom prvého družstva !

 5. V prípade rovnosti časov dvoch a viacerých družstiev v jednom kole, pripočíta sa všetkým rovnaký počet bodov s tým, že ďalšie družstvo získa taký počet bodov, ktorý odpovedá nižšiemu umiestneniu. Príklad : kategória muži: dve prvé družstvá budú mať rovnaký čas, obom sa pridelí 20 bodov,17 bodov sa vynechá a nasleduje 15 bodov atď. V prípade nejasností v počte získaných bodov je povinný veliteľ družstva uplatniť vo výbore SMHL vysvetlenie, o ktoré môže požiadať najneskôr pred začiatkom ďalšieho kola.

 6.  Poriadateľ každého kola súťaže je povinný zaistiť elektronickú časomieru, merajúcu na dve desatinné miesta. Terče odstavujúce časomieru musia mať rozmery minimálne 30 x 30 cm a dieru s priemerom 5 cm. Kontrola a funkčnosť časomiery sa musí urobiť pred štartom prvého družstva a za účasti minimálne jedného člena výboru SMHL a jedného veliteľa, nie z domáceho zboru. V prípade zlyhania časomiery počas pokusu družstva, má toto družstvo možnosť opakovať svoj útok. Ak sa však časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu SMHL. Počas prípravy, štartu a útoku domáceho zboru musí kontrolovať terče základňu a časomieru iný člen výboru SMHL a ním poverení zástupcovia, nie z domáceho zboru. 

 7.  Súťažiaci družstva v mužskej kategórii nesmie nastúpiť v jednej súťaži za dve družstvá. Pokiaľ však nastane situácia, že sa niektorý z členov mužského družstva zraní v ten deň, môže ho zastúpiť člen iného družstva, ktorý neštartuje v družstve SMHL.V ženskej kategórii môže byť nahradená jedna členka, inou členkou z druhého družstva (aj zo SMHL).Veliteľka tohto družstva je povinná túto zmenu nahlásiť členom výboru SMHL pri nástupe, ktorí povolia túto výnimku. Pokiaľ niektoré družstvá porušia toto ustanovenie, budú nehodnotené a v danom kole sa im pridelí 0 bodov.

 8.  Výsledky jednotlivých kôl a hodnotenie kola jednotlivými veliteľmi je poriadateľ povinný poslať najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa na e-mailovú adresu: Bylnice@seznam.cz.

 9. 3.      Všetky družstvá sa zaväzujú, že budú rešpektovať pravidlá SMHL a pravidlá jednotlivých kôl. Jednotlivé pravidlá musia platiť v nasledujúcich bodoch:
  a)      základňa musí mať výšku 10 cm, povrch okolo základne musí byť spevnený, poprípade vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá
  b)      savice nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky a musia mať min.2,5 neprerušeného závitu
  c)      na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti rozpojeniu, kôš musí byť našróbovaný pred ponorením do nádrže aj po jeho vytiahnutí
  d)      hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja
  e)      vzdialenosť medzi ozubcami polo spojok musí byť na vloženie papiera
  f)       prúdnica sa môže pri zo streku, alebo nástreku terčov opierať o zem
  g)      nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku
  h)      dĺžka trate od stredu základne po nástrekové čiary musí mať dĺžku pri útoku na 2B 4C  alebo 3B 3C - 70 m a pri útoku na 3B 4C - 90 m. Vzdialenosť od nástrekových čiar po terče a medzi terčmi musí byť 5 metrov a to aj pri útoku na 3C. Kontrolu trate je povinný zabezpečiť poriadateľ za účasti minimálne jedného člena výboru SMHL. Pri zistení nedostatkov sa tieto musia odstrániť pred začiatkom súťaže. (Pokiaľ technické  podmienky trate nedovoľujú dodržať stanovené rozmery ,môže výbor SMHL povoliť výnimku. Táto výnimka musí byť potom zapísaná aj do pravidiel daného kola).
  i)        súťaže zaradené do SMHL budú mať len jedno kolo, v ktorom sa rozdajú ceny, poháre a pridelia body za umiestnenie.

 10. O zaradení svojej súťaže do SMHL sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo v predchádzajúcom ročníku minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL.V prípade viacerých kandidátov na poriadanie súťaže zaradenej do SMHL, rozhoduje väčší počet štartov v predchádzajúcom ročníku a vlastná prezentácia svojej súťaže. O zaradení súťaže rozhodnú velitelia zborov na prvom stretnutí v roku pred začiatkom sezóny.                                                                                   Tak isto družstvo, ktorého súťaž je zaradená do SMHL, musí počas sezóny absolvovať min.10 súťaží zaradených do SMHL okrem vlastnej súťaže, inak sa jeho súťaž v budúcom ročníku vyradí zo seriálu SMHL.

 11. Poriadateľ je povinný zabezpečiť tabuľu, na ktorú budú velitelia jednotlivých družstiev v priebehu daného kola verejne, za účasti niektorého člena výboru SMHL, prideľovať známku 1-5 (jednotka najlepšia) ako hodnotenie každého kola. V prípade nezabezpečenia tabule, nebude daná súťaž započítaná do celého seriálu SMHL. Na tabuli bude aj miesto, na ktoré musí veliteľ súťažného družstva zapísať dôvod prípadného zníženia známky. Ak tak neurobí, alebo nezapíše známku, pridelí sa domácemu zboru známka 1. Na konci kola sa zo zapísaných známok vypočíta aritmetický priemer na dve desatinné miesta a tento sa vyhlási pri vyhlasovaní výsledkov. Po skončení posledného kola bude vyhlásená najhoršie hodnotená súťaž celej SMHL. Poriadateľ danej súťaže sa nemôže uchádzať o poriadateľstvo v nasledujúcom ročníku. V prípade rovnakého hodnotenia o„zostupujúcom“ poriadateľovi rozhodnú zástupcovia zborov na prvom stretnutí v nasledujúcom roku.

 12. V jednotlivých kolách SMHL budú velitelia hodnotiť:
  a)      dodržanie začiatku daného kola (tolerancia  + 15 min.)
  b)      kvalitu rozhodcov (najmä štartéra a rozhodcov na základni)
  c)      ceny pre víťazov (poháre, finančné odmeny, prípadné sponzorské dary)
  d)      kvalita pripravenosti trate (kvalita terénu, vykobercovanie, označenie, šírka)
  e)      sociálne zariadenie (čistota, vzhľad)
  f)       občerstvenie (rýchlosť obsluhy, množstvo výberu, kvalita,)
  g)      prestávky medzi štartujúcimi družstvami (dodržiavanie času na prípravu, prístup k trati)

 13. Protesty za nedodržanie pravidiel SMHL počas súťaže môže podávať len veliteľ súťažného družstva a to výboru SMHL, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť do 20 minút, ale najneskôr pred skončením daného kola. Výsledok rozhodnutia musí byť zverejnený verejne. Rozhodnutie výboru SMHL je pre dané súťažné družstvo a poriadateľa záväzné. Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 200,-Sk do rúk členov výboru SMHL, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu vráti.
   
 14.  Kľúč pre pridelenie bodov pre mužskú kategóriu:
  1.miesto.........20 bodov 10.miesto.......................5 bodov
  2.miesto.........17 bodov 11.miesto........................4 body
  3.miesto.........15 bodov 12.miesto........................3 body
  4.miesto.........13 bodov Každý ďalší dokon.útok..2 body
  5.miesto.........11 bodov Účasť prihlás. družstva....1 bod
  6.miesto...........9 bodov Neúčasť družstva............0 bodov¨
  7.miesto...........8 bodov
  8.miesto...........7 bodov
  9.miesto...........6 bodov

  Kľúč pre pridelenie bodov pre ženskú kategóriu:
  1.miesto..........15 bodov 8.miesto...........................5 bodov
  2.miesto..........13 bodov 9.miesto...........................4 body
  3.miesto..........11 bodov 10.miesto.........................3 body
  4.miesto............9 bodov Každý ďalší dokon.útok...2 bodyy
  5.miesto............8 bodov Účasť prihlás.družstva......1 bod
  6.miesto............7 bodov Neúčasť družstva............0 bodov
  7.miesto............6 bodov

 15. Zloženie výboru na obdobie rokov 2005 - 2007 vrátane je:
  1.Peter Ondrejka  DHZ Lehota pod Vtáčnikom
  2.František Šerý   SDH Nedašov
  3.Jozef Lysák       SDH Bylnice 
  4.Jozef Bagin       DHZ Pravotice
  5.Jozef Rendek     DHZ Lednické Rovne

 16. Platnosť pravidiel je 3 roky. Po tomto období sa pre schváli výbor SMHL a prehodnotia sa aj pravidlá  SMHL.
 17. Spracované a schválené na zasadnutí účastníkov III. kola SMHL 18.2.2005, Svinná.

A protože mně to tu nechce dát vzorové přílohy, tak je najdete v diskuzi. I když si myslím, že tabulky umí dělat každý:))

sanak.senior